عبادالله شیرزاد

عبادالله شیرزاد فرزند عباسعلی در سال 1315(ه.ش.) در شهر سنقر متولد گردید و در سن 15 سالگی در زورخانه فرخ سنقر به مرشدی مرشد

ادامه