حمید‌رضا عزتی

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا عزتی مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت ورزشی آدرس پست الکترونیک: hrezati1358@yahoo.com سوابق مدیریتی در ورزش: 1- رئیس اداره ورزش

ادامه